1. Borttagning av personuppgifter

   Du har vissa lagstadgade rättigheter i förhållande till dina personuppgifter som du kan göra gällande genom att kontakta oss. Vi beskriver dem kort här nedan. Du har rätt att:

   1. få tillgång till de uppgifter vi behandlar om dig och information om hur de behandlas.

   2. få felaktiga uppgifter rättade.

   3. få dina uppgifter raderade (bortsett från bl.a. de uppgifter som vi enligt lag måste spara eller som krävs för att uppfylla vårt avtal eller göra gällande eller försvara oss mot rättliga anspråk).

   4. under vissa förutsättningar begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

   5. få tillgång till de uppgifter vi behandlar om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa uppgifter till annan, utan att vi ska hindra det (under förutsättning att vi fått uppgifterna från dig för att uppfylla vårt avtal och att vi behandlar uppgifterna automatiskt)

   Vid avlutat medlemsavtal raderas även utlämnad personuppgiftsdata och statistik avidentifieras. Du har också alltid rätten att inge klagomål till tillämplig dataskyddsmyndighet där du bor, arbetar eller där den potentiella personuppgiftsöverträdelsen ägt rum.